Aliran dan Sifat

 1. Gereja Pantekosta Tabernakel adalah organisasi dengan aliran Pentakostal
 2. Gereja Lokal GPT adalah bersifat otonom tertentu.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Gereja lokal yang bersifat otonom tertentu dijelaskan di dalam anggaran rumah tangga.
 4. Gereja lokal GPT adalah sebuah komunitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipimpin oleh seorang gembala sidang, aktif melaksanakan kegiatan rohani, terdaftar dan berada di bawah naungan organisasi GPT

Keyakinan

 1. Alkitab adalah Firman Allah, pedomap tanpa salah dan sempurna bagi iman dan perbuatan manusia (2 Tim. 3: 15-17, 2 Pet. 1:19-21); yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru.
 2. Percaya kepada pribadi Allah yang Esa, hidup dan nyata (Kel. 3, Ul. 4:29-31, Yoh. 3:13-15, Ibr. 11:06, Kej. 3:1315, Ul. 6: 4, I Tim. 2: 5), tetapi Tritunggal. Dalam Allah yang adalah satu, ada tiga pribadi: Bapa (Yoh. 6:27) , Anak (Mat. 3:16-17, 28:19, Yoh. 8:58, 20:28), dan Roh Kudus (Mat. 3:16-17, Kis, 5:1-4). Ketiga pribadi ini adalah Allah yang setara (Rom. 8:9-14) dan memperkenalkan diri-Nya di dalam Alkitab dengan peran yang berbeda (Kej 1:1-2; 1 Kor.8:6); keberadaan Allah ini dapat dikenal melalui Tuhan Yesus Kristus.
 3. Allah Tritunggaı adalah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Manusia diciptakan dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Pada saatnya akan masuk dalam lembaga pernikahan dan pernikahan Kristen yang sesuai dengan Firman Tuhan adalah pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak sedang terikat dalam sebuah pernikahan dan seorang perempuan yang tidak sedang terikat dalam sebuah pernikahan.
 4. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia untuk membawa manusia hidup kekal bersama-sama dengan Allah (Yoh. 3:16; Kis. 4:12).
 5. Pengudusan yang selalu dibaharui dari sehari ke sehari menjadi semakin serupa dengan Kristus (Fil. 1:6, 1 Kor.15:51; 2:12-13, 2 Pet. 1:5-8);
 6. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit darI antara orang mati, kemudian naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
 7. Pada waktunya kelak Yesus Kristus akan datang diawan-awan permai menjemput orang-orang yang percaya untuk maşuk dalan peşta kawin Anak Domba.
 8. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk memerintah di bumi sebagai Raja di atas segala raja.
 9. Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi orang hidup dan orang mati, orang benar dan orang berdosa; orang benar akan mendapat upah dan maşuk ke dalam sorga kekal, sementara orang yang tidak percaya akan dihukum di dalam neraka kekal.
 10. Gereja adalah kumpulan orang-orang kudus di seluruh dunia yang telah dipanggil dari kegelapan maşuk ke dalam terang Kristus dan disebut sebagai anak-anak Allah.
 11. Hubungan antara gereja dan negara: gereja mematuhi undang-undang negara yang benar tetapi gereja bukan ınerupakan perpanjangan tangan dari negara (Mat. 22:21, Kis. 5:29, Rom. 13:1-7).